Miricom

Kamerové systémy

Nabízíme Vám výstavbu kamerových systému CCTV. Naši projektanti Vám ochotně navrhnou kamerový systém dle Vašich požadavků a technických možností střeženého objektu jako jsou hotely, čerpací stanice, herny, kasína, banky a pošty, rodinné domy, prodejny, městské kamerové systémy.

Co je kamerový systém?

Kamerový systém (CCTV – Closed Circuit Television, uzavřený televizní okruh) je užití kamer ke sledování prostor, k zobrazování záběrů z kamer na monitorech a archivaci natočených záběrů. Takovým kamerám se říká také průmyslové kamery nebo také průmyslová televize. Skládá se z kamer, hardwarového vybavení (hard disku, monitoru) a software. Může být doplněn i o mikrofony a reproduktory, a téměř vždy o záznamové médium pro ukládání zaznamenaných dat.

Jednotlivá řešení:

Kamerový dohled pro hotely a penziony

Všechny prostory, od vstupní haly pro horní patra, od recepce po chodby, mohou být diskrétně monitorovány, stejně jako venkovní prostory, jako jsou vchody a parkoviště a prostory pro wellness, fitness a volnočasové aktivity. Systémy s vysokým rozlišením Hikvision poskytují ostrý obraz, který zaznamenává přesné detaily, v jakýchkoli světelných podmínkách a to jak uvnitř, tak vně budovy.

Funkční řešení pro všechna důležitá místa:

 • bezpečnost na recepci
 • bezpečnost ve vstupní hale
 • bezpečnost na patrech, chodbách, ve výtazích a na schodišti
 • bezpečnost venkovních prostor a parkovišť

Kamerový dohled zajišťující bezpečnost středně velkých maloobchodních prodejen

Od pokladen po nákupní zóny, od vchodů prodejen po parkoviště a prostory pro nakládání a vykládání zboží.

Kamerový dohled pro čerpací stanice a mycí linky

Ve všech prostorách čerpací stanice je kamerový systém důležitý. Od prostranství před prodejnou po prostory mycí linky, kamerový dohled poskytuje ostré, detailní snímky i v těch nejdůležitějších situacích. Kamerové systémy s vysokým rozlišením působí jako odstrašující prostředek před krádežemi, loupežemi a vandalismem, zvyšují užitečnost záběrů pro právní účely a jsou velmi účinným nástrojem pro předání zločinců spravedlnosti.

Kamerový dohled pro herny a kasína

Herny a kasina jsou prostředí, kde je kamerový dohled velmi důležitý, ale každé zařízení má své vlastní specifické bezpečnostní požadavky. Naprostá většina systémů kamerového dohledu (kamery a nahrávací řízení) efektivně a účinně pomáhá se zabezpečením budov, zaměstnanců a zákazníků, přičemž jsou zároveň diskrétní a snadno ovladatelné.

Kamerový dohled zajišťující bezpečnost v bankách

Bezpečnostní opatření zavedená na ochranu bank a zamezení loupeží a krádeží a útoků na zaměstnance a zákazníky

Bezpečnostní opatření zavedená na ochranu bank a zamezení loupeží a krádeží a útoků na zaměstnance a zákazníky musí zajistit kontinuitu provozu a maximální efektivitu. Systém kamerového dohledu poskytuje spolehlivé záběry ve vysoké kvalitě, bez ohledu na světelné podmínky, ať už v prostoru bankomatu, uvnitř budovy, kde se manipuluje s penězi nebo venku, kde je v noci zapotřebí velmi citlivé nahrávání. Systémy ukládání záznamů a snímků jsou perfektní podporou pro zajištění bezpečnosti a soukromí zaměstnanců a zákazníků.

Předpisy pro zajištění bezpečnosti, soukromí a ochrany zaměstnanců

V bankovním sektoru je nanejvýš důležité, aby byl systém kamerového dohledu v souladu s předpisy pro zajištění soukromí a ochrany práv zaměstnanců. Zároveň však musí splňovat nejvyšší požadavky na bezpečnost běžně vyžadované bankou. Systém musí být proto navržen takovým způsobem, aby umožňoval veškeré osobní údaje získané z videozáznamů kamer vhodně zpracovat v souladu s právními předpisy. Nedodržení předpisů může pro správce dat znamenat zodpovědnost za velké správní a soudní sankce, nemožnost použít data a opatření k zamezení a zákazu jejich zpracování.

Legislativa

Obecné informace o provozu kamerového systému

Kamerové sledování nesmí nadměrně zasahovat do soukromí. Kamerový systém je možno použít zásadně v případě, kdy sledovaného účelu nelze účinně dosáhnout jinou cestou (např. lepším zabezpečením majetku). Dále je vyloučeno užití kamerového systému v prostorách určených k ryze soukromým úkonům (např. toalety, sprchy). Je ovšem možné řešení, kdy subjekt údajů má na výběr z alternativ (např. lze monitorovat prostory šatny (skříněk) plaveckého stadionu za předpokladu, že je vymezen prostor pro převlékání, který není kamerami sledován).

Je třeba předem jednoznačně stanovit účel pořizování záznamů, který musí korespondovat s důležitými, právem chráněnými zájmy správce (např. ochranou majetku před krádeží). Záznamy tak mohou být využity pouze v souvislosti se zjištěním události, která poškozuje tyto důležité, právem chráněné zájmy správce. Přípustnost využití záznamů pro jiný účel musí být omezena na významný veřejný zájem, např. boj proti pouliční kriminalitě.

Je třeba stanovit lhůtu pro uchovávání záznamů. Doba uchovávání dat by neměla přesáhnout časový limit maximálně přípustný pro naplnění účelu provozování kamerového systému. Uchovávaná data by měla být uchovávána v rámci časové smyčky např. 24 hodin, pokud jde o trvale střežený objekt, nebo případně i dobu delší, v zásadě však nepřesahující několik dnů, nejde-li o pořizování záznamů policejním orgánem podle zvláštního zákona, a po uplynutí této doby vymazána. Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu by měla být data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo jinému oprávněnému subjektu.

Je třeba řádně zajistit ochranu snímacích zařízení, přenosových cest a datových nosičů, na nichž jsou uloženy záznamy, před neoprávněným nebo nahodilým přístupem, změnou, zničením či ztrátou nebo jiným neoprávněným zpracováním. Interní postupy a pravidla pro provoz kamerového systému a nakládání se záznamy je vhodné upravit např. v provozním řádu objektu či bezpečnostní směrnici. Správce je povinen dokumentovat veškeré případy porušení zabezpečení osobních údajů a řešit bezpečnostní incidenty.

Subjekt údajů musí být o užití kamerového systému a o tom kdo jej provozuje v převážné většině případů vhodným způsobem informován (např. např. tabulkou/samolepkou). Správce musí umožnit výkon dalších práv subjektu údajů, zejména právo na další informace o zpracování osobních údajů a právo na námitku.

Kamerové systémy bez záznamu

Při provozování kamerového systému bez záznamu se musíme řídit pouze obecnými předpisy na ochranu osobnosti. Kamery nesmějí snímat prostory, kde lidé vykonávají soukromé záležitosti ( sprchy, toalety apod.) nebo, kde neočekávají, že mohou být sledováni.

Osoby musí být náležitě informovány (např. tabulkou/samolepkou) o tom, že je snímaný prostor monitorován.

Kamerové systémy se záznamem

Provozování kamerového systému se záznamem je považováno za zpracování osobních údajů podléhající povinnostem podle obecného nařízení, pokud je automatizovaně prováděn záznam monitorovaného veřejného prostoru a zároveň je účelem pořizovaných informací a záznamů využití k identifikaci fyzických osob v souvislosti s určitým jednáním.

Údaje uchovávané v záznamovém zařízení, ať obrazové či zvukové, jsou osobními údaji za předpokladu, že na základě těchto záznamů (informace z obrazových či zvukových nahrávek) lze přímo či nepřímo identifikovat konkrétní fyzickou osobu. Fyzická osoba je identifikovatelná, pokud ze snímku, na němž je zachycena, jsou patrné její charakteristické rozpoznávací znaky (zejména obličej) a na základě propojení rozpoznávacích znaků s dalšími disponibilními údaji je možná plná identifikace osoby. Osobní údaj pak tvoří ty identifikátory, které umožňují příslušnou osobu spojit s určitým, na snímku zachyceným, jednáním.

Zpracování osobních údajů provozováním kamerového systému je zákonné, pouze pokud je prováděno v odpovídajícím rozsahu v rámci některého z přípustných právních titulů zpracování osobních údajů uvedených v článku 6 nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů - GDPR). V praxi se jedná obvykle o zpracování nezbytné pro splnění úkolu prováděného při výkonu veřejné služby; v těchto případech je třeba dbát ustanovení příslušného zákona nařizujícího, resp. upravujícího zvláštní podmínky kamerové sledování, zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů příslušného správce.

Je třeba kamerový systém registrovat u ÚOOÚ?

NE. Registrace zpracování podle § 16 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů byla ukončena. Dnem 25. května 2018 nabývá účinnosti obecné nařízení (GDPR), které již podobnou registrační povinnost neukládá.

Vyplývá z obecného nařízení (GDPR) pro provoz kamerového systému kromě oznámení bezpečnostního incidentu nějaká nová povinnost?

V souvislosti s pořizováním kamerového záznamu má správce povinnost vést záznamy o činnostech zpracování. Tato povinnost ovšem není úplně nová, záznamy fakticky nahrazují dosavadní registrační formuláře, na rozdíl od dosavadní registrace však tyto záznamy již správce pouze uchovává, tj. nezasílá Úřadu. Stejně jako jiné povinnosti stanovené obecným nařízením se ani tato povinnost nevztahuje na zpracování osobních údajů prováděné v průběhu výlučně osobních či domácích činností, tedy ani na přiměřenou ochranu vlastního obydlí kamerou. Vztahovala by až na výše popsaný záznam veřejného prostranství, pokud by byl nezbytný pro ochranu práv provozovatele kamerového systému.

Záznam o činnostech zpracování pro kamerový systém musí obsahovat tyto údaje:

 • Označení správce.
 • Běžná identifikace správce, tj. subjektu, který provádí zpracování.
 • Účel zpracování (např. ochrana majetku správce, života a zdraví osob prostřednictvím stálého kamerového systému).
 • Popis kategorií subjektů údajů.
 • Zaměstnanci a příležitostně vstupující osoby do monitorovaného prostoru (dodavatelé, návštěvy apod.).
 • Popis kategorií osobních údajů.
 • Podoba a obrazové informace o chování a jednání zaznamenaných osob.
 • Příjemci osobních údajů a informace o případném předání osobních údajů do třetích zemí.
 • V odůvodněných případech orgány činné v trestním řízení, případně jiné zainteresované subjekty pro naplnění účelu zpracování (např. pojišťovna).
 • Lhůta pro výmaz (doba uchování záznamu je X dní).
 • Záznam zachyceného incident je uchován po dobu nezbytnou pro projednání případu.
 • Technická a organizační bezpečnostní opatření.
 • Bezpečnostní kryt (řízený přístup k datům, školení oprávněných osob, vedení záznamů o předání nahrávek oprávněným orgánům a osobám).